بووین شیر برقی رو پمپی منظومه
۱۲۰۰۱۲۰۸۷

تماس بگیرید
برای خرید عمده تماس بگیرید

شیر برقی هیدرولیک شیری است شامل یک مکانیزم بویین برقی که توانایی قطع و وصل را تنظیم میکند و جریان سیال(مایعات و گازها) و یا کنترل آن را دارد.