دنباله الیو تک 3/4 پکیج دیواری
دنباله تک الیو

تماس بگیرید
برای خرید عمده تماس بگیرید

دنباله الیو تک 3/4 پکیج دیواری

دنباله الیو قطعه ای برنجی جهت انتقال گاز به داخل پکیج می باشد که عملکردی مانند سرشلنگی دارد.