سختی گیر مغناطیسی آکوا 1.2
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 1.2 120030010
  ۱۲۰۰۳۰۰۱۰
  ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
  ۹۹۷,۵۰۰ تومان
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 3.4
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 3.4 120030020
  ۱۲۰۰۳۰۰۲۰
  ۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۰۲۶,۰۰۰ تومان
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 1
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 1 120030030
  ۱۲۰۰۳۰۰۳۰
  ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 1.4ـ1
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 1.4ـ1 120030040
  ۱۲۰۰۳۰۰۴۰
  ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۸۰۵,۰۰۰ تومان
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 1.2ـ1
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 1.2ـ1 120030050
  ۱۲۰۰۳۰۰۵۰
  ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۸۵۲,۵۰۰ تومان
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 2
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 2 120030060
  ۱۲۰۰۳۰۰۶۰
  ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 2فلنچی
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 2فلنچی 120030061
  ۱۲۰۰۳۰۰۶۱
  ۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  ۲,۳۲۷,۵۰۰ تومان
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 1.2ـ2
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 1.2ـ2 120030070
  ۱۲۰۰۳۰۰۷۰
  ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲,۹۷۶,۰۰۰ تومان
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 1.2ـ 2فلنچ
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 1.2ـ 2فلنچ 120030071
  ۱۲۰۰۳۰۰۷۱
  ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  ۳,۳۴۸,۰۰۰ تومان
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 3
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 3 120030080
  ۱۲۰۰۳۰۰۸۰
  ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  ۳,۳۴۸,۰۰۰ تومان
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 3فلنچ
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 3فلنچ 120030081
  ۱۲۰۰۳۰۰۸۱
  ۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان
  ۳,۶۷۳,۵۰۰ تومان
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 4
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 4 120030090
  ۱۲۰۰۳۰۰۹۰
  ۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  ۵,۵۸۰,۰۰۰ تومان
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 5
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 5 120030100
  ۱۲۰۰۳۰۱۰۰
  ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 6
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 6 120030110
  ۱۲۰۰۳۰۱۱۰
  ۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  ۷,۷۴۰,۰۰۰ تومان
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 8
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 8 120030120
  ۱۲۰۰۳۰۱۲۰
  ۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  ۸,۶۴۰,۰۰۰ تومان
   سختی گیرهای مغناطیسی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده