سختی گیر مغناطیسی آکوا 1.2
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 1.2 120030010
  ۱۲۰۰۳۰۰۱۰
  ۸۵۰,۰۰۰ تومان
  ۸۰۷,۵۰۰ تومان
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 3.4
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 3.4 120030020
  ۱۲۰۰۳۰۰۲۰
  ۸۸۰,۰۰۰ تومان
  ۸۳۶,۰۰۰ تومان
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 1
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 1 120030030
  ۱۲۰۰۳۰۰۳۰
  ۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۸۵۵,۰۰۰ تومان
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 1.4ـ1
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 1.4ـ1 120030040
  ۱۲۰۰۳۰۰۴۰
  ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۴۲۵,۰۰۰ تومان
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 1.2ـ1
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 1.2ـ1 120030050
  ۱۲۰۰۳۰۰۵۰
  ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۴۷۲,۵۰۰ تومان
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 2
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 2 120030060
  ۱۲۰۰۳۰۰۶۰
  ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 2فلنچی
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 2فلنچی 120030061
  ۱۲۰۰۳۰۰۶۱
  ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۸۵۲,۵۰۰ تومان
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 1.2ـ2
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 1.2ـ2 120030070
  ۱۲۰۰۳۰۰۷۰
  ۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
  ۲,۴۶۴,۵۰۰ تومان
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 1.2ـ 2فلنچ
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 1.2ـ 2فلنچ 120030071
  ۱۲۰۰۳۰۰۷۱
  ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
  ۲,۷۴۳,۵۰۰ تومان
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 3
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 3 120030080
  ۱۲۰۰۳۰۰۸۰
  ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
  ۲,۷۴۳,۵۰۰ تومان
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 3فلنچ
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 3فلنچ 120030081
  ۱۲۰۰۳۰۰۸۱
  ۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
  ۲,۹۲۹,۵۰۰ تومان
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 4
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 4 120030090
  ۱۲۰۰۳۰۰۹۰
  ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  ۴,۸۶۰,۰۰۰ تومان
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 5
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 5 120030100
  ۱۲۰۰۳۰۱۰۰
  ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 6
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 6 120030110
  ۱۲۰۰۳۰۱۱۰
  ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 8
  سختی گیر مغناطیسی آکوا 8 120030120
  ۱۲۰۰۳۰۱۲۰
  ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۷,۶۵۰,۰۰۰ تومان
   سختی گیرهای مغناطیسی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده