فیلتر گازوئیل 3.8 رومین ROMIN

فیلتر مشعل

تماس بگیرید

فیلترگازوئیل 3/8 رومین

فیلترگازوئیل وسیله ای است که از ورود ناخالصی ها به پمپ مشعل جلوگیری کرده و مانع بسته شدن ورودی نازل میشود با استفاده از فیلترهای گازوئیل به راحتی میتوان از بروز مشکلات جدی برای پکیج جلوگیری کرد.