منبع دوجداره 200لیتری
  منبع دوجداره 200لیتری منبع دوجداره
  منبع دوجداره
  تماس بگیرید
  منبع دوجداره 300 لیتری
  منبع دوجداره 300 لیتری منبع دوجداره
  منبع دوجداره
  تماس بگیرید
  منبع دوجداره 400 لیتری
  منبع دوجداره 400 لیتری منبع دوجداره
  منبع دوجداره
  تماس بگیرید
  منبع دوجداره 500 لیتری
  منبع دوجداره 500 لیتری منبع دوجداره
  منبع دوجداره
  تماس بگیرید
  منبع دوجداره 600 لیتری
  منبع دوجداره 600 لیتری منبع دوجداره
  منبع دوجداره
  تماس بگیرید
  منبع دوجداره 800 لیتری
  منبع دوجداره 800 لیتری منبع دوجداره
  منبع دوجداره
  تماس بگیرید
  منبع دوجداره 1000لیتری
  منبع دوجداره 1000لیتری منبع دوجداره
  منبع دوجداره
  تماس بگیرید
  منبع دوجداره 1200لیتری
  منبع دوجداره 1200لیتری منبع دوجداره 1200لیتری نوین اتمسفر
  منبع دوجداره ۱۲۰۰لیتری نوین اتمسفر
  تماس بگیرید
  منبع دوجداره 1500 لیتری
  منبع دوجداره 1500 لیتری منبع دوجداره 1500لیتری نوین اتمسفر
  منبع دوجداره ۱۵۰۰لیتری نوین اتمسفر
  تماس بگیرید
  منبع دوجداره 2000لیتری
  منبع دوجداره 2000لیتری منبع دوجداره 2000لیتری نوین اتمسفر
  منبع دوجداره ۲۰۰۰لیتری نوین اتمسفر
  تماس بگیرید
  منبع کویل دار خوابیده 200 لیتری
  منبع کویل دار خوابیده 200 لیتری منبع کویل دار افقی
  منبع کویل دار افقی
  تماس بگیرید
  منبع کویل دار خوابیده 300 لیتری
  منبع کویل دار خوابیده 300 لیتری منبع کویل دار افقی
  منبع کویل دار افقی
  تماس بگیرید
  منبع کویل دار خوابیده 400 لیتری
  منبع کویل دار خوابیده 400 لیتری منبع کویل دار افقی
  منبع کویل دار افقی
  تماس بگیرید
  منبع کویل دار خوابیده 500 لیتری
  منبع کویل دار خوابیده 500 لیتری منبع کویل دار افقی
  منبع کویل دار افقی
  تماس بگیرید
  منبع کویل دار خوابیده 600 لیتری
  منبع کویل دار خوابیده 600 لیتری منبع کویل دار افقی
  منبع کویل دار افقی
  تماس بگیرید
  منبع کویل دار خوابیده 800 لیتری
  منبع کویل دار خوابیده 800 لیتری منبع کویل دار افقی
  منبع کویل دار افقی
  تماس بگیرید
  منبع کویل دار خوابیده 1000 لیتری
  منبع کویل دار خوابیده 1000 لیتری منبع کویل دار افقی
  منبع کویل دار افقی
  تماس بگیرید
  منبع کویل دار خوابیده 1200 لیتری
  منبع کویل دار خوابیده 1200 لیتری منبع کویل دار افقی
  منبع کویل دار افقی
  تماس بگیرید
  منبع کویل دار خوابیده 1500 لیتری
  منبع کویل دار خوابیده 1500 لیتری منبع کویل دار افقی
  منبع کویل دار افقی
  تماس بگیرید
  منبع کویل دار خوابیده 2000 لیتری
  منبع کویل دار خوابیده 2000 لیتری منبع کویل دار افقی
  منبع کویل دار افقی
  تماس بگیرید
  منبع کویل دار خوابیده 2500 لیتری
  منبع کویل دار خوابیده 2500 لیتری منبع کویل دار خوابیده موتورخانه 2500لیتری نوین اتمسفر ورق 6
  منبع کویل دار خوابیده موتورخانه ۲۵۰۰لیتری نوین اتمسفر ورق ۶
  تماس بگیرید
  منبع کویل دار خوابیده 3000 لیتری
  منبع کویل دار خوابیده 3000 لیتری منبع کویل دار خوابیده موتورخانه 3000لیتری نوین اتمسفر ورق 6
  منبع کویل دار خوابیده موتورخانه ۳۰۰۰لیتری نوین اتمسفر ورق ۶
  تماس بگیرید
  منبع کویل دار خوابیده 4000 لیتری
  منبع کویل دار خوابیده 4000 لیتری منبع کویل دار خوابیده موتورخانه 4000لیتری نوین اتمسفر ورق 6
  منبع کویل دار خوابیده موتورخانه ۴۰۰۰لیتری نوین اتمسفر ورق ۶
  تماس بگیرید
  منبع کویل دار خوابیده 5000 لیتری
  منبع کویل دار خوابیده 5000 لیتری منبع کویل دار خوابیده موتورخانه 5000لیتری نوین اتمسفر ورق 6
  منبع کویل دار خوابیده موتورخانه ۵۰۰۰لیتری نوین اتمسفر ورق ۶
  تماس بگیرید
  منبع کویل دار خوابیده 6000 لیتری ورق 8
  منبع کویل دار خوابیده 6000 لیتری ورق 8 منبع کویل دار خوابیده موتورخانه 6000لیتری نوین اتمسفر ورق 8
  منبع کویل دار خوابیده موتورخانه ۶۰۰۰لیتری نوین اتمسفر ورق ۸
  تماس بگیرید
  منبع کویل دار خوابیده 8000 لیتری ورق 8
  منبع کویل دار خوابیده 8000 لیتری ورق 8 منبع کویل دار خوابیده موتورخانه 8000لیتری نوین اتمسفر ورق 8
  منبع کویل دار خوابیده موتورخانه ۸۰۰۰لیتری نوین اتمسفر ورق ۸
  تماس بگیرید
  منبع کویل دار خوابیده 10000لیتری ورق 8
  منبع کویل دار خوابیده 10000لیتری ورق 8 منبع کویل دار خوابیده موتورخانه 10000لیتری نوین اتمسفر ورق 8
  منبع کویل دار خوابیده موتورخانه ۱۰۰۰۰لیتری نوین اتمسفر ورق ۸
  تماس بگیرید
  منبع کویل دار ایستاده 200 لیتری
  منبع کویل دار ایستاده 200 لیتری منبع کویل دار عمودی
  منبع کویل دار عمودی
  تماس بگیرید
  منبع کویل دار ایستاده 300 لیتری
  منبع کویل دار ایستاده 300 لیتری منبع کویل دار عمودی
  منبع کویل دار عمودی
  تماس بگیرید
  منبع کویل دار ایستاده 400 لیتری
  منبع کویل دار ایستاده 400 لیتری منبع کویل دار عمودی
  منبع کویل دار عمودی
  تماس بگیرید
  منبع کویل دار ایستاده 500 لیتری
  منبع کویل دار ایستاده 500 لیتری منبع کویل دار عمودی
  منبع کویل دار عمودی
  تماس بگیرید
  منبع کویل دار ایستاده 600 لیتری
  منبع کویل دار ایستاده 600 لیتری منبع کویل دار عمودی
  منبع کویل دار عمودی
  تماس بگیرید
  منبع کویل دار ایستاده 800 لیتری
  منبع کویل دار ایستاده 800 لیتری منبع کویل دار عمودی
  منبع کویل دار عمودی
  تماس بگیرید
  منبع کویل دار ایستاده 1000 لیتری
  منبع کویل دار ایستاده 1000 لیتری منبع کویل دار عمودی
  منبع کویل دار عمودی
  تماس بگیرید
   منبع کوئل دار ایستاده 800لیتری ورق8
  منبع کوئل دار ایستاده 800لیتری ورق8 110100333
  ۱۱۰۱۰۰۳۳۳
  تماس بگیرید
  منبع کویل دار ایستاده 1200 لیتری
  منبع کویل دار ایستاده 1200 لیتری منبع کویل دار عمودی
  منبع کویل دار عمودی
  تماس بگیرید

   منبع دوجداره و کوئل دار

   منبع دوجداره و کوئل دار از مهم ترین تجهیزات تامین آبگرم مصرفی و بهداشتی در انواع ساختمان هایی که موتورخانه مرکزی دارند، به شمار می رود. در ساخت این منبع ها از ورق فولادی دارای پوشش آبکاری گالوانیزه استفاده می گردد تا در برابر خوردگی و زنگ زدگی مقاومت بیشتری داشته باشند. ضخامت ورق فولادی منابع بر اساس فشار آب درون منبع و دمای کاری و استانداراهای بین المللی مخازن تحت فشار محاسبه و تعیین می شود. طبق استانداردهای مهندسی دمای آب گرم بهداشتی مورد استفاده در ساختمان ها معمولا بین 50 تا 60 درجه سانتی گراد است. بنابراین دمای آبگرم بهداشتی ذخیره شده در این منابع نباید کمتر از 50 درجه سانتی گراد باشد. زیرا به هنگام کمتر بودن دمای آب از حد استاندارد، باکتری سبز رنگی به نام لژیونلا در منبع رشد خواهد کرد که منجر به ایجاد هزینه اضافی شسشوی منبع و حذف این باکتری می شود. منبع دوجداره از دو قسمت بیرونی و درونی تشکیل شده به طوری که استوانه کوچکتر در داخل استوانه بزرگتر قرار گرفته است. طریقه کار این وسیله به این ترتیب است که آب گرم یا بخار تولید شده توسط مشعل و دیگ به جدار بیرونی رفته و از آنجا آب منبع داخلی را گرم می کند. ضخامت ورق استوانه بیرونی نسبت به استوانی درونی بیشتر است. منبع دوجداره در ظرفیت های مختلفی مانند منبع دوجداره 400 لیتری، منبع دوجداره 1200 لیتری   تولید و عرضه می شوند که براساس تعداد واحدهای ساختمان محاسبه می گردد که از منبع دوجداره با چه ظرفیتی استفاده شود. به طور معمول به ازای هر واحد مسکونی، 100 لیتر ذخیره آب گرم در نظر گرفته می شود. در ساخت منبع کوئل دار چندین لوله مسی درون منبع نصب می شوند که آب و بخار خروجی بویلر به کمک پمپ سیرکولاتور در این لوله ها جریان پیدا می کند. آب درون منبع در تماس با لوله های مسی به صورت غیر مستقیم گرم می شوند. منبع کوئل دار در دو نوع ایستاده و افقی تولید و عرضه می شوند که براساس فضای موتورخانه می توان انتخاب کرد. تنها تفاوت کوئل دار با منبع دوجداره، کوئل به کار رفته در ساخت این محصول می باشد.
   منبع دوجداره و کوئل دار
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • NOVIN ATMOSFER