منبع تحت فشار مهرافروز 24 لیتری
  منبع تحت فشار مهرافروز 24 لیتری Closed expansion tank mehr afroz
  Closed expansion tank mehr afroz
  ۱,۲۹۵,۰۰۰ تومان
  منبع تحت فشار مهرافروز 60 لیتری
  منبع تحت فشار مهرافروز 60 لیتری Closed expansion tank mehr afroz
  Closed expansion tank mehr afroz
  ۳,۴۹۵,۰۰۰ تومان
  منبع تحت فشار مهرافروز 100 لیتری
  منبع تحت فشار مهرافروز 100 لیتری مخزن تحت فشار
  مخزن تحت فشار
  ۴,۸۴۹,۰۰۰ تومان
  امرا 24لیتری Emraساده 6بار
  امرا 24لیتری Emraساده 6بار منبع 24 لیتری امرا
  منبع ۲۴ لیتری امرا
  ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
  ۹۷۷,۵۰۰ تومان
  امرا 50لیتری Emraساده 10بار
  امرا 50لیتری Emraساده 10بار منبع امرا
  منبع امرا
  ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۹۵۵,۰۰۰ تومان
  امرا 50لیتری Emraدرجه 10بار
  امرا 50لیتری Emraدرجه 10بار منبع امرا
  منبع امرا
  ۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  ۲,۰۸۲,۵۰۰ تومان
  امرا 60لیتری Emraساده 10بار
  امرا 60لیتری Emraساده 10بار منبع امرا
  منبع امرا
  ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲,۴۶۵,۰۰۰ تومان
  امرا 60لیتری Emraدرجه 10بار
  امرا 60لیتری Emraدرجه 10بار منبع امرا
  منبع امرا
  ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
  ۲,۵۹۲,۵۰۰ تومان
  امرا 80لیتری Emraساده 10بار
  امرا 80لیتری Emraساده 10بار منبع امرا
  منبع امرا
  ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۳,۳۱۵,۰۰۰ تومان
  امرا 80لیتری Emraدرجه 10بار
  امرا 80لیتری Emraدرجه 10بار منبع 80لیتری درجه دار امرا Emra
  منبع ۸۰لیتری درجه دار امرا Emra
  ۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان
  ۳,۴۴۲,۵۰۰ تومان
  امرا 100لیتری Emraساده 10بار
  امرا 100لیتری Emraساده 10بار 110095107
  ۱۱۰۰۹۵۱۰۷
  ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  ۳,۶۵۵,۰۰۰ تومان
  امرا 100لیتری Emraدرجه 10بار
  امرا 100لیتری Emraدرجه 10بار 110095108
  ۱۱۰۰۹۵۱۰۸
  ۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  ۳,۷۸۲,۵۰۰ تومان
  امرا 150لیتری Emraدرجه 10بار
  امرا 150لیتری Emraدرجه 10بار 110095109
  ۱۱۰۰۹۵۱۰۹
  ۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۶,۷۱۵,۰۰۰ تومان
  امرا 200لیتری Emraدرجه 10بار
  امرا 200لیتری Emraدرجه 10بار 110095110
  ۱۱۰۰۹۵۱۱۰
  ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  ۸,۷۵۵,۰۰۰ تومان
  امرا 300لیتری Emraدرجه 10بار
  امرا 300لیتری Emraدرجه 10بار 110095111
  ۱۱۰۰۹۵۱۱۱
  ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱۰,۳۷۰,۰۰۰ تومان
  امرا 500لیتری Emraدرجه 10بار
  امرا 500لیتری Emraدرجه 10بار 110095112
  ۱۱۰۰۹۵۱۱۲
  ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان
  امرا 750لیتری Emraدرجه 10بار
  امرا 750لیتری Emraدرجه 10بار 110095113
  ۱۱۰۰۹۵۱۱۳
  ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  امرا 1000لیتری Emraدرجه 10بار
  امرا 1000لیتری Emraدرجه 10بار 110095114
  ۱۱۰۰۹۵۱۱۴
  ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان
  امرا 1500لیتری Emraدرجه 10بار
  امرا 1500لیتری Emraدرجه 10بار 110095115
  ۱۱۰۰۹۵۱۱۵
  ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۴۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  امرا 2000لیتری Emraدرجه 10بار
  امرا 2000لیتری Emraدرجه 10بار 110095116
  ۱۱۰۰۹۵۱۱۶
  ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۶۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  امرا 2500لیتری Emraدرجه 10بار
  امرا 2500لیتری Emraدرجه 10بار 110095117
  ۱۱۰۰۹۵۱۱۷
  ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۸۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
  امرا 3000لیتری Emraدرجه 10بار
  امرا 3000لیتری Emraدرجه 10بار 110095118
  ۱۱۰۰۹۵۱۱۸
  ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱۱۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  امرا 4000لیتری Emraدرجه 10بار
  امرا 4000لیتری Emraدرجه 10بار 110095119
  ۱۱۰۰۹۵۱۱۹
  ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱۹۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  امرا 5000لیتری Emraدرجه 10بار
  امرا 5000لیتری Emraدرجه 10بار 110095120
  ۱۱۰۰۹۵۱۲۰
  ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۵۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  امرا 100لیتری Emraدرجه 16بار
  امرا 100لیتری Emraدرجه 16بار 110095121
  ۱۱۰۰۹۵۱۲۱
  ۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  ۶,۸۸۵,۰۰۰ تومان
  امرا 150لیتری Emraدرجه 16بار
  امرا 150لیتری Emraدرجه 16بار 110095122
  ۱۱۰۰۹۵۱۲۲
  ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان
  امرا 200لیتری Emraدرجه 16بار
  امرا 200لیتری Emraدرجه 16بار 110095123
  ۱۱۰۰۹۵۱۲۳
  ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  امرا 300لیتری Emraدرجه 16بار
  امرا 300لیتری Emraدرجه 16بار 110095124
  ۱۱۰۰۹۵۱۲۴
  ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان
  امرا 500لیتری Emraدرجه 16بار
  امرا 500لیتری Emraدرجه 16بار 110095125
  ۱۱۰۰۹۵۱۲۵
  ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان
  امرا 750لیتری Emraدرجه 16بار
  امرا 750لیتری Emraدرجه 16بار 110095126
  ۱۱۰۰۹۵۱۲۶
  ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۴۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
  امرا 1000لیتری Emraدرجه 16بار
  امرا 1000لیتری Emraدرجه 16بار 110095127
  ۱۱۰۰۹۵۱۲۷
  ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۴۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  امرا 1500لیتری Emraدرجه 16بار
  امرا 1500لیتری Emraدرجه 16بار 110095128
  ۱۱۰۰۹۵۱۲۸
  ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۶۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  امرا 2000لیتری Emraدرجه 16بار
  امرا 2000لیتری Emraدرجه 16بار 110095129
  ۱۱۰۰۹۵۱۲۹
  ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۸۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  امرا 2500لیتری Emraدرجه 16بار
  امرا 2500لیتری Emraدرجه 16بار 110095130
  ۱۱۰۰۹۵۱۳۰
  ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  امرا 3000لیتری Emraدرجه 16بار
  امرا 3000لیتری Emraدرجه 16بار 110095131
  ۱۱۰۰۹۵۱۳۱
  ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱۵۰,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  امرا 4000لیتری Emraدرجه 16بار
  امرا 4000لیتری Emraدرجه 16بار 110095132
  ۱۱۰۰۹۵۱۳۲
  ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۴۹,۰۵۰,۰۰۰ تومان

   منبع پمپ تحت فشار و انبساط بسته   منبع انبساط( منبع تحت فشار ) در مصارف کوچک و کم سبب کاهش فشار آب می شود تا دیگر نیازی به استارت مکرر پمپ نباشد، همچنین باعث می شود فشار آب به صورت یکنواخت و فشار مناسب به طبقات بالاتر برسد. این کار را به تنهایی و فقط با پمپ انجام داد، ولی موجب بالا رفتن هزینه برق و کوتاه شدن شدید عمر پمپ می گردد. به دلیل اینکه هر بار که شیر آب باز می شود پمپ شروع به فعالیت می کند، حتی اگر باز کردن شیر آب تنها برای چند لحظه باشد.توجه فرمایید روشن و خاموش شدن مداوم پمپ باعث استهلاک زودرس آن می گردد. به همین دلیل از منبع انبساط بسته یا منبع تحت فشار، جهت جبران افت فشار سیال در طبقات بالایی بهره می برند. منبع انبساط بسته دارای ابعاد و حجم های متنوعی است و کارخانه های مختلف این منبع تحت فشار را در سایزهای گوناگون تولید می نمایند.   منبع انبساط بسته دیافراگمی از سه بخش تشکیل می شود: پوسته منبع، تیوپ و فلنج. در داخل پوسته منبع یک تیوپ قرار می گیرد و به وسیله فلنج لبه آن بین فلنج و پوسته منبع محکم می شود، این کار موجب می گردد تا منبع انبساط بسته آب بندی شود.
   منبع پمپ تحت فشار و انبساط بسته
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • MEHR AFROZ