منبع تحت فشار مهرافروز 24 لیتری
  منبع تحت فشار مهرافروز 24 لیتری Closed expansion tank mehr afroz
  Closed expansion tank mehr afroz
  ۱,۴۸۷,۰۰۰ تومان
  ۱,۳۳۸,۳۰۰ تومان
  منبع تحت فشار 8 لیتری HTM گالوانیزه 4بار
  منبع تحت فشار 8 لیتری HTM گالوانیزه 4بار منبع تحت فشار 8 لیتری HTM
  منبع تحت فشار ۸ لیتری HTM
  ۴۵۰,۰۰۰ تومان
  ۴۴۱,۰۰۰ تومان
  منبع تحت فشار 24 لیتری HTM استیل 10بار
  منبع تحت فشار 24 لیتری HTM استیل 10بار منبع تحت فشار 24 لیتری HTM
  منبع تحت فشار ۲۴ لیتری HTM
  ۹۷۵,۰۰۰ تومان
  ۹۵۵,۵۰۰ تومان
  منبع تحت فشار مهرافروز 60 لیتری
  منبع تحت فشار مهرافروز 60 لیتری Closed expansion tank mehr afroz
  Closed expansion tank mehr afroz
  ۴,۱۵۵,۰۰۰ تومان
  ۳,۷۳۹,۵۰۰ تومان
  منبع تحت فشار 60 لیتری HTM استیل 10بار
  منبع تحت فشار 60 لیتری HTM استیل 10بار منبع تحت فشار 60 لیتری HTM
  منبع تحت فشار ۶۰ لیتری HTM
  ۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
  ۳,۱۸۵,۰۰۰ تومان
  منبع تحت فشار 80 لیتری HTM استیل 10بار
  منبع تحت فشار 80 لیتری HTM استیل 10بار منبع تحت فشار 80 لیتری HTM
  منبع تحت فشار ۸۰ لیتری HTM
  ۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان
  ۳,۶۴۵,۶۰۰ تومان
  منبع تحت فشار مهرافروز 100 لیتری
  منبع تحت فشار مهرافروز 100 لیتری مخزن تحت فشار
  مخزن تحت فشار
  ۵,۸۶۵,۰۰۰ تومان
  ۵,۲۷۸,۵۰۰ تومان
  منبع تحت فشار 100 لیتری HTM استیل 10بار
  منبع تحت فشار 100 لیتری HTM استیل 10بار منبع تحت فشار 100 لیتری HTM
  منبع تحت فشار ۱۰۰ لیتری HTM
  ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  ۴,۲۱۴,۰۰۰ تومان
  منبع تحت فشار 100 لیتری HTM استیل 16بار
  منبع تحت فشار 100 لیتری HTM استیل 16بار منبع تحت فشار 100 لیتری HTM
  منبع تحت فشار ۱۰۰ لیتری HTM
  ۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان
  ۷,۷۹۱,۰۰۰ تومان
  منبع تحت فشار 150 لیتری HTM استیل 10بار
  منبع تحت فشار 150 لیتری HTM استیل 10بار منبع تحت فشار 150 لیتری HTM
  منبع تحت فشار ۱۵۰ لیتری HTM
  ۶,۳۷۵,۰۰۰ تومان
  ۶,۲۴۷,۵۰۰ تومان
  منبع تحت فشار 200 لیتری HTM استیل 10بار
  منبع تحت فشار 200 لیتری HTM استیل 10بار منبع تحت فشار 200 لیتری HTM
  منبع تحت فشار ۲۰۰ لیتری HTM
  ۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  ۹,۲۱۲,۰۰۰ تومان
  فلنچ منبع مهرافروز
  فلنچ منبع مهرافروز فلنچ منبع تحت فشار مهرافروز
  فلنچ منبع تحت فشار مهرافروز
  ۲۱۹,۰۰۰ تومان
  منبع تحت فشار HTM 500 اچ تی ام 10 بار
  منبع تحت فشار HTM 500 اچ تی ام 10 بار 110095025
  ۱۱۰۰۹۵۰۲۵
  ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان
  امرا 24لیتری Emraساده 6بار
  امرا 24لیتری Emraساده 6بار منبع 24 لیتری امرا
  منبع ۲۴ لیتری امرا
  ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۲۲۴,۰۰۰ تومان
  امرا 50لیتری Emraساده 10بار
  امرا 50لیتری Emraساده 10بار منبع امرا
  منبع امرا
  ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲,۴۶۵,۰۰۰ تومان
  امرا 50لیتری Emraدرجه 10بار
  امرا 50لیتری Emraدرجه 10بار منبع امرا
  منبع امرا
  ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲,۶۳۵,۰۰۰ تومان
  امرا 60لیتری Emraساده 10بار
  امرا 60لیتری Emraساده 10بار منبع امرا
  منبع امرا
  ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  ۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان
  امرا 60لیتری Emraدرجه 10بار
  امرا 60لیتری Emraدرجه 10بار منبع امرا
  منبع امرا
  ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  ۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان
  امرا 80لیتری Emraساده 10بار
  امرا 80لیتری Emraساده 10بار منبع امرا
  منبع امرا
  ۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
  ۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان
  امرا 80لیتری Emraدرجه 10بار
  امرا 80لیتری Emraدرجه 10بار منبع 80لیتری درجه دار امرا Emra
  منبع ۸۰لیتری درجه دار امرا Emra
  ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۴,۱۶۵,۰۰۰ تومان
  امرا 100لیتری Emraساده 10بار
  امرا 100لیتری Emraساده 10بار 110095107
  ۱۱۰۰۹۵۱۰۷
  ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  ۴,۴۲۰,۰۰۰ تومان
  امرا 100لیتری Emraدرجه 10بار
  امرا 100لیتری Emraدرجه 10بار 110095108
  ۱۱۰۰۹۵۱۰۸
  ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  ۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
  امرا 150لیتری Emraدرجه 10بار
  امرا 150لیتری Emraدرجه 10بار 110095109
  ۱۱۰۰۹۵۱۰۹
  ۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان
  ۷,۶۰۷,۵۰۰ تومان
  امرا 200لیتری Emraدرجه 10بار
  امرا 200لیتری Emraدرجه 10بار 110095110
  ۱۱۰۰۹۵۱۱۰
  ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
  امرا 300لیتری Emraدرجه 10بار
  امرا 300لیتری Emraدرجه 10بار 110095111
  ۱۱۰۰۹۵۱۱۱
  ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان
  امرا 500لیتری Emraدرجه 10بار
  امرا 500لیتری Emraدرجه 10بار 110095112
  ۱۱۰۰۹۵۱۱۲
  ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
  امرا 750لیتری Emraدرجه 10بار
  امرا 750لیتری Emraدرجه 10بار 110095113
  ۱۱۰۰۹۵۱۱۳
  ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۳۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان
  امرا 1000لیتری Emraدرجه 10بار
  امرا 1000لیتری Emraدرجه 10بار 110095114
  ۱۱۰۰۹۵۱۱۴
  ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۵۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
  امرا 1500لیتری Emraدرجه 10بار
  امرا 1500لیتری Emraدرجه 10بار 110095115
  ۱۱۰۰۹۵۱۱۵
  ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  امرا 2000لیتری Emraدرجه 10بار
  امرا 2000لیتری Emraدرجه 10بار 110095116
  ۱۱۰۰۹۵۱۱۶
  ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱۰۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان
  امرا 2500لیتری Emraدرجه 10بار
  امرا 2500لیتری Emraدرجه 10بار 110095117
  ۱۱۰۰۹۵۱۱۷
  ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱۷۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  امرا 3000لیتری Emraدرجه 10بار
  امرا 3000لیتری Emraدرجه 10بار 110095118
  ۱۱۰۰۹۵۱۱۸
  ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱۸۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  امرا 4000لیتری Emraدرجه 10بار
  امرا 4000لیتری Emraدرجه 10بار 110095119
  ۱۱۰۰۹۵۱۱۹
  ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۷۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
  امرا 5000لیتری Emraدرجه 10بار
  امرا 5000لیتری Emraدرجه 10بار 110095120
  ۱۱۰۰۹۵۱۲۰
  ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  امرا 100لیتری Emraدرجه 16بار
  امرا 100لیتری Emraدرجه 16بار 110095121
  ۱۱۰۰۹۵۱۲۱
  ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  امرا 150لیتری Emraدرجه 16بار
  امرا 150لیتری Emraدرجه 16بار 110095122
  ۱۱۰۰۹۵۱۲۲
  ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان

   منبع پمپ تحت فشار و انبساط بسته   منبع انبساط( منبع تحت فشار ) در مصارف کوچک و کم سبب کاهش فشار آب می شود تا دیگر نیازی به استارت مکرر پمپ نباشد، همچنین باعث می شود فشار آب به صورت یکنواخت و فشار مناسب به طبقات بالاتر برسد. این کار را به تنهایی و فقط با پمپ انجام داد، ولی موجب بالا رفتن هزینه برق و کوتاه شدن شدید عمر پمپ می گردد. به دلیل اینکه هر بار که شیر آب باز می شود پمپ شروع به فعالیت می کند، حتی اگر باز کردن شیر آب تنها برای چند لحظه باشد.توجه فرمایید روشن و خاموش شدن مداوم پمپ باعث استهلاک زودرس آن می گردد. به همین دلیل از منبع انبساط بسته یا منبع تحت فشار، جهت جبران افت فشار سیال در طبقات بالایی بهره می برند. منبع انبساط بسته دارای ابعاد و حجم های متنوعی است و کارخانه های مختلف این منبع تحت فشار را در سایزهای گوناگون تولید می نمایند.   منبع انبساط بسته دیافراگمی از سه بخش تشکیل می شود: پوسته منبع، تیوپ و فلنج. در داخل پوسته منبع یک تیوپ قرار می گیرد و به وسیله فلنج لبه آن بین فلنج و پوسته منبع محکم می شود، این کار موجب می گردد تا منبع انبساط بسته آب بندی شود.
   منبع پمپ تحت فشار و انبساط بسته
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • MEHR AFROZ