چشم فلزی دوبل تکسان
چشم مشعل تکسان

تماس بگیرید
برای خرید عمده تماس بگیرید
چشم فلزی تکسان

چشم هسته
یا چشم فتوسل وسیله ای است برای فرستادن علامت هنگام تشکیل نشدن شعله در شروع کار یا قطع شعله تا مشعل متوقف گردد.