چشم هسته درشت فلزی شکوه
۱۲۰۰۱۲۰۹۶

تماس بگیرید
برای خرید عمده تماس بگیرید

چشم هسته درشت شکوه فلزی


چشم مشعل برای نظارت بر شعله (زرد/آبی)استفاده میشود.قابل استفاده برای رله های شکوه ویا رله گازوِئیلی ساترونیک