چیلر هپاکو تک کمپرسور 6 تن
  چیلر هپاکو تک کمپرسور 6 تن چیلر تراکمی هپاکو
  چیلر تراکمی هپاکو
  تماس بگیرید
  چیلر هپاکو تک کمپرسور 7 تن
  چیلر هپاکو تک کمپرسور 7 تن چیلر تراکمی هپاکو
  چیلر تراکمی هپاکو
  تماس بگیرید
  چیلر هپاکو تک کمپرسور 8 تن
  چیلر هپاکو تک کمپرسور 8 تن چیلر تراکمی هپاکو
  چیلر تراکمی هپاکو
  تماس بگیرید
  چیلر هپاکو با دو دستگاه کمپرسور 6 تن
  چیلر هپاکو با دو دستگاه کمپرسور 6 تن چیلر تراکمی هپاکو
  چیلر تراکمی هپاکو
  تماس بگیرید
  چیلر هپاکو با دو دستگاه کمپرسور 7 تن
  چیلر هپاکو با دو دستگاه کمپرسور 7 تن چیلر تراکمی هپاکو
  چیلر تراکمی هپاکو
  تماس بگیرید
  چیلر هپاکو با دو دستگاه کمپرسور 8 تن
  چیلر هپاکو با دو دستگاه کمپرسور 8 تن چیلر تراکمی هپاکو
  چیلر تراکمی هپاکو
  تماس بگیرید
  چیلر هپاکو با دو دستگاه کمپرسور 10 تن
  چیلر هپاکو با دو دستگاه کمپرسور 10 تن چیلر تراکمی هپاکو
  چیلر تراکمی هپاکو
  تماس بگیرید
  چیلر هپاکو با دو دستگاه کمپرسور 12 تن
  چیلر هپاکو با دو دستگاه کمپرسور 12 تن چیلر تراکمی هپاکو
  چیلر تراکمی هپاکو
  تماس بگیرید
  چیلر هپاکو با دو دستگاه کمپرسور 14 تن
  چیلر هپاکو با دو دستگاه کمپرسور 14 تن چیلر تراکمی هپاکو
  چیلر تراکمی هپاکو
  تماس بگیرید
  چیلر هپاکو با دو دستگاه کمپرسور 16 تن
  چیلر هپاکو با دو دستگاه کمپرسور 16 تن چیلر تراکمی هپاکو
  چیلر تراکمی هپاکو
  تماس بگیرید
  چیلر هپاکو با دو دستگاه کمپرسور 18 تن
  چیلر هپاکو با دو دستگاه کمپرسور 18 تن چیلر هپاکو
  چیلر هپاکو
  تماس بگیرید
  چیلر هپاکو با دو دستگاه کمپرسور 20 تن
  چیلر هپاکو با دو دستگاه کمپرسور 20 تن چیلر هپاکو
  چیلر هپاکو
  تماس بگیرید
  چیلر هپاکو با دو دستگاه کمپرسور 24 تن
  چیلر هپاکو با دو دستگاه کمپرسور 24 تن چیلر هپاکو
  چیلر هپاکو
  تماس بگیرید
  چیلر هپاکو با دو دستگاه کمپرسور 26 تن
  چیلر هپاکو با دو دستگاه کمپرسور 26 تن چیلر هپاکو
  چیلر هپاکو
  تماس بگیرید
  چیلر هپاکو با دو دستگاه کمپرسور 30 تن
  چیلر هپاکو با دو دستگاه کمپرسور 30 تن چیلر هپاکو
  چیلر هپاکو
  تماس بگیرید
  چیلر هپاکو با چهار دستگاه کمپرسور 40 تن
  چیلر هپاکو با چهار دستگاه کمپرسور 40 تن چیلر تراکمی هپاکو
  چیلر تراکمی هپاکو
  تماس بگیرید
  چیلر هپاکو با چهار دستگاه کمپرسور 50 تن
  چیلر هپاکو با چهار دستگاه کمپرسور 50 تن چیلر تراکمی هپاکو
  چیلر تراکمی هپاکو
  تماس بگیرید
  چیلر هپاکو با چهار دستگاه کمپرسور 60 تن
  چیلر هپاکو با چهار دستگاه کمپرسور 60 تن چیلر تراکمی هپاکو
  چیلر تراکمی هپاکو
  تماس بگیرید
  چیلر هپاکو با چهار دستگاه کمپرسور 80 تن
  چیلر هپاکو با چهار دستگاه کمپرسور 80 تن چیلر تراکمی هپاکو
  چیلر تراکمی هپاکو
  تماس بگیرید
   چیلرتراکمی 420 ferroliـRLA 160
  چیلرتراکمی 420 ferroliـRLA 160 110510001
  ۱۱۰۵۱۰۰۰۱
  تماس بگیرید
   چیلرتراکمیRGA40-200 ferroli
  چیلرتراکمیRGA40-200 ferroli 110510002
  ۱۱۰۵۱۰۰۰۲
  تماس بگیرید
   مینی چیلرتراکمیRMA19-40 ferroli
  مینی چیلرتراکمیRMA19-40 ferroli 110510003
  ۱۱۰۵۱۰۰۰۳
  تماس بگیرید
  مینی چیلر هوا خنک وستن ایر 4 تن
  مینی چیلر هوا خنک وستن ایر 4 تن مینی چیلر وستن ایر
  مینی چیلر وستن ایر
  تماس بگیرید
  مینی چیلر هوا خنک وستن ایر 5 تن
  مینی چیلر هوا خنک وستن ایر 5 تن مینی چیلر وستن ایر
  مینی چیلر وستن ایر
  تماس بگیرید
  مینی چیلر هوا خنک وستن ایر 6 تن
  مینی چیلر هوا خنک وستن ایر 6 تن مینی چیلر وستن ایر
  مینی چیلر وستن ایر
  تماس بگیرید
  مینی چیلر هوا خنک وستن ایر 7.5 تن
  مینی چیلر هوا خنک وستن ایر 7.5 تن مینی چیلر وستن ایر
  مینی چیلر وستن ایر
  تماس بگیرید
  مینی چیلر هوا خنک وستن ایر 8.5 تن
  مینی چیلر هوا خنک وستن ایر 8.5 تن مینی چیلر وستن ایر
  مینی چیلر وستن ایر
  تماس بگیرید
  مینی چیلر هوا خنک وستن ایر 10 تن
  مینی چیلر هوا خنک وستن ایر 10 تن مینی چیلر وستن ایز
  مینی چیلر وستن ایز
  تماس بگیرید
  چیلر مدولار هوا خنک وستن ایر 10 تن
  چیلر مدولار هوا خنک وستن ایر 10 تن چیلر مدولار وستن ایر
  چیلر مدولار وستن ایر
  تماس بگیرید
  چیلر مدولار هوا خنک وستن ایر 12 تن
  چیلر مدولار هوا خنک وستن ایر 12 تن چیلر مدولار وستن ایر
  چیلر مدولار وستن ایر
  تماس بگیرید
  چیلر مدولار هوا خنک وستن ایر 15 تن
  چیلر مدولار هوا خنک وستن ایر 15 تن چیلر مدولار وستن ایر
  چیلر مدولار وستن ایر
  تماس بگیرید
  چیلر مدولار هوا خنک وستن ایر 16 تن
  چیلر مدولار هوا خنک وستن ایر 16 تن چیلر مدولار وستن ایر
  چیلر مدولار وستن ایر
  تماس بگیرید
  چیلر مدولار هوا خنک وستن ایر 20 تن
  چیلر مدولار هوا خنک وستن ایر 20 تن چیلر مدولار وستن ایر
  چیلر مدولار وستن ایر
  تماس بگیرید
  چیلرمدولارهواخنک وستن ایر 25تن
  چیلرمدولارهواخنک وستن ایر 25تن 110510131
  ۱۱۰۵۱۰۱۳۱
  تماس بگیرید
  چیلرمدولارهواخنک وستن ایر 30تن
  چیلرمدولارهواخنک وستن ایر 30تن 110510132
  ۱۱۰۵۱۰۱۳۲
  تماس بگیرید
  چیلرمدولارهواخنک وستن ایر 40تن
  چیلرمدولارهواخنک وستن ایر 40تن 110510133
  ۱۱۰۵۱۰۱۳۳
  تماس بگیرید
   چیلرهای تراکمی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • HEPACO
   • WESTEN AIR